Aikaisempia uutisia

Lahopuupuiston veistoksia.
8.5.2018

Lahopuupuisto Nurmijärvelle

Kunnan osallistavan budjetin äänestysaika on 14.5. asti.

Nurmijärven Luonto ehdottaa lahopuupuiston rakentamista. Lahopuupuisto tuo uudenlaisen ja esteettisesti kiehtovan elementin kunnan virkistysalueisiin. Se yhdistää nykyaikaisen puistokulttuurin ja ihmisen luontosuhteen tilataideteokseksi, jossa korostuu luonnonkierto. Lahopuupuiston ideana on tarjota Nurmijärvelle aivan uudenlainen nähtävyys, joka yhdistää ja turvaa myös luonnon monimuotoisuudelle olosuhteet. Lahoavalla puunrungolla viihtyvät esimerkiksi erilaiset näyttävät käävät ja sienet. Myös monet mesipistiäiset ja näyttävät kovakuoriaiset tarvitsevat erityisesti lehtilahopuita lissääntymiseen.

Tutustu ehdotukseemme tästä ja käy antamassa äänesi kunnan Solmu palvelussa!

8.5.2018

Uudenmaan metsien käyttöön kaivataan kestävyyttä lisääviä muutoksia

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt luonnonsuojeluliiton metsätavoitteiden pohjalta kymmenen esitystä Uudenmaan metsien suojelun ja hoidon parantamiseksi:

1.  Uudenmaan metsiä on hoidettava kestävästi ja moniarvoisesti.
2.  Metsiä on suojeltava hiilivarastoina ja -nieluina.
3.  Kaikkien omistajaryhmien, erityisesti kuntien ja valtion, on lisättävä metsien suojelua.
4.  Uudenmaan metsien hakkuumääriä ei voi kestävästi lisätä.
5.  Talousmetsien hoidossa on tarjottava vaihtoehtoja avohakkuille.
6.  Kuntien on otettava metsien käsittelyssään huomioon luontoarvot, maisema, virkistyskäyttö ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet.
7.  Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt tulee turvata lain edellyttämällä tavalla.
8.  Suometsien ojituksista ja avohakkuista tulee luonto-, ilmasto- ja vesiensuojelusyistä luopua.
9.  Kaavoituksella on turvattava laajat metsäalueet, tärkeät ekologiset yhteydet, muut luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävät metsät, kuten pääkaupunkiseudun Viherkehä.
10. Päivittäiseen virkistyskäyttöön sopivia lähimetsiä tulee olla kävelymatkan päässä.

Suomen luonnonsuojeluliiton metsätavoitteet

8.5.2018

Suosituksia vastuulliseen metsänhoitoon

Maailman luonnonsäätiö WWF on julkaissut raportin siitä, miten metsänhoitoa voidaan kehittää ympäristön kannalta kestävämmäksi. Raportti kokoaa yhteen laajan tutkimustiedon niistä käytännön toimista, joista on osoitettu olevan luonnolle hyötyä. Selvityksen keskiössä ovat erityisesti luonnon monimuotoisuus ja vesistöt. Tutkimustulokset osoittavat, että nykyiset metsänhoidon toimenpiteiden toteutus ja mitoitukset on uudistettava perusteellisesti.

WWF:n raportti: Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi 

3.5.2018

Ilvesvuoren metsä on maakunnallisesti arvokas luontokohde

Ilvesvuoren teollisuusaluetta ollaan laajentamassa ja kaavoittamassa Siippoontien pohjoispuolelle. Tieyhteys kulkisi myös Seitsemän veljeksen reitin yli, joka on asukkaiden ahkerassa käytössä. Olemme asemakaavaprosessin aikana nostaneet esille alueen maakunnallisestikin tärkeitä luontoarvoja ja Kissanojan puron uhanalaisuutta. Teollisuusalue voidaan toteuttaa ilman pohjoista tieyhteyttä ja siten säästää metsikkö ja suojella se. Varsinkin nyt kun Kissanojan puron kunnostusta ollaan suunnittelemassa Maaniitun alueella olisi korkea aika huomioida Myllykosken ja Maaniitun välinen Kissanojan puroyhteys arvokkaana virkistyskokonaisuutena!

Katso video! Kurkista myös Facebook-sivulle.

23.4.2018

Nurmijärven kunta valittaa yhä Nukarin avolouhoksesta

Nurmijärven Uutiset kertoo numerossaan 21.-22.4.2018 (s. 5), että Nurmijärven kunta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto­-oikeuden päätöksestä, joka liittyy Nukarille suunniteltuun avolouhokseen. Hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuun lopussa kunnan tekemän valituksen Kreate Oy:n saamasta maa-ainesluvasta. Alun perin maa-ainesten ottoa koskevasta luvasta päätti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Ensisijaisesti kunta vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen. Kunnan mukaan lupapäätös on maa-aineslain vastainen, koska siitä aiheutuu huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin. Kunta mm. muistuttaa, että Vantaanjoen kunnostukseen on käytetty valtavasti työtä ja kustannuksia. Sitä ei  tule vaarantaa sallimalla hanke, jossa toteutetaan maa-ainesten ottoa, kallion louhintaa, murskausta ja maankaatopaikkatoimintaa joen välittömässä läheisyydessä. Asia etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nurmijärven Luonto on useassa lupakäsittelyn vaiheessa tuonut esiin kieleteisen kantansa hankkeeseen. Kts. sivu Kannanotot

21.4.2018

Suomen luonnonsuojeluliitto päivitti metsätavoitteensa

Tavoitteilla halutaan turvata metsäluonnon monimuotoisuutta ja nopeuttaa ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua. Metsissä elää noin puolet Suomen tunnetusta lajistosta. Kaikilla lajeilla ja elinympäristöillä on oltava turvattu tulevaisuus. Luonnon monimuotoisuus pitää myös ihmisen terveenä. Metsä tarjoaa meille puhdasta ilmaa, jota hengittää ja vettä, jota juoda. Metsässä liikkuminen tekee mitatusti ihmisistä terveempiä ja paremminvoivia. Monimuotoiset metsät ovat myös metsätalouden etu.

Lue SLL:n metsätavoitteet täältä.

15.4.2018

Luontokameroita netissä

Nurmijärven Luonto on toteuttanut yhteistyössä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa tuulihaukan pesäkameran tutkimus- ja opetustarkoituksessa.

Hollantilaisella lintujensuojelusivustolla Vogelbescherming Nederland (https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/) on nähtävissä useiden lintujen mm. talitiaisen, kattohaikaran, lehtopöllön ja kanahaukan pesintää. Seilin saarella Saaristomerellä on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kamera sääksen pesälle (http://saaristomeri.utu.fi/osprey/).

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut nettisivuillaan uusia livelähetyksiä luonnosta. Norppalive on laajentunut Luontoliveksi (https://luontolive.wwf.fi/). Ensimmäiset WWF:n Luontolivessä nähtävät lajit ovat liito-orava ja metsäpeura.

Lisää linkkejä luonnon livekameroihin löytyy mm. YLEn verkkosivujen sivulta Parhaat luonnon livekamerat sekä Saaristomeren tutkimuslaitoksen sivuilta (http://saaristomeri.utu.fi/linkkeja/).

5.4.2018

Kissanojan kunnostushanke

Kirkonkylällä sijaitsevan Maaniitun puiston käyttäjät haluavat, että puiston halki kulkeva Kissanoja kunnostetaan. Hankkeen eteenpäin viemiseksi on valittu työryhmä, jonka tehtävänä on kerätä ja kartoittaa hankkeeseen liittyvien sidosryhmien intressit sekä valmistella asiasta esitys kunnan tekniselle lautakunnalle. Ennen esityksen jättämistä järjestetään yleisötilaisuus.

Työryhmän jäsenet: Asukkaiden edustaja, pj. Risto Tenhunen, Erkki Rantanen Maaniitun asukasyhdistyksestä, puustoasiantuntija Heikki Kiuru, Petri Puolakka ja Selen Raiskila Nurmijärven Luonto ry:stä, jokitalkkari Velimatti Leinonen, frisbeegolffareiden edustaja Jari Väyrynen, ympäristösuunnittelija Anu Tyni Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta sekä kalastuksenvalvojien edustaja George Kopteff. Lisäksi Vantaanjoen kalastuskunnalle on varattu edustus työryhmään.

Kissanoja on Maaniityn puistoalueella virtaava puro-oja, joka saa alkunsa Maaniitun koulun läheisyydestä ja laskee Vantaanjokeen.

Nurmijärven Uutisten artikkeli asiasta 22.3.2018

26.3.2018

Valtio on siirtämässä yleisen edun valvonnan kansalaisille

Maakuntauudistuksessa kaavoitus saa lisää valtaa ja samalla ollaan riisumassa valtion valtaa pitää huolta yleisen edun - eli kaikkien suomalaisten yhteisen edun - toteutumisesta yksittäisten etujen rinnalla. Uudessa valtion Luova-virastossa viranomaisten kädet sidotaan yleisen edun valvonnasta. Alla olevat Suomen luonnonsuojeluliiton videot kertovat tiivistetysti mistä on kyse.

Lue maakuntauudistuksesta SLL:n verkkosivuilta. Lue myös Luonnonsuojelija-lehden 1/2018 juttu "Valtio joka ei valvo".

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ja ympäristöjärjestö WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen arvioivat Helsingin Sanomissa 14.2.2018 maakuntauudistuksen vaikutuksia ympäristönsuojeluun.

Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
 

5.4.2018

Luonto-Liiton Kevätseuranta on käynnissä

Kevätseurannassa tutkitaan kevään edistymistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut. Kaikkia seurantalajeja ei tarvitse tuntea, ja yksittäisetkin havainnot ovat arvokkaita. Havaintoja voi palauttaa nettilomakkeella milloin vain. Lapsille on oma Kevätseurantakoetti, jonka voit tulosta tästä.

Nettilomakkeella ilmoitettuja kevätseurantahavaintoja voit tutkia tulossivulla. Sivulle kertyy kaikki kevään aikana tehdyt havainnot. Kevätseuranta facebookissa ja instagramissa.

Kevätseurannassa on mukana myös Suomen luonnonsuojeluliitto.

26.3.2018

Linnunpönttöjä rakentamaan!

Taas on aika varmistaa, että linnuille on riittävästi pesintäpaikkoja. Pönttöjen rakentelu on mukavaa puuhaa, jossa myös lapset ovat mielellään mukana. Huomaavainen rakentaja rakentaa pönttöjä myös eri lintulajeja varten. Rakennusohjeita löytyy BirdLife Suomi ry:n ja esim. Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta. Jos pönttöjen rakentelu ei onnistu, voit myös ostaa valmiita pönttöjä esim. netistä sivustolta Linnunpontto.com.

Hollannissa talitiaisten pesäpaikan valinta on jo vauhdissa, kuten voit livekameran kuvasta nähdä.

15.3.2018

Luontoilta ja kevätkokous 14.3.2018

Nurmijärven Luonnon luontoilta ja kevätkokous pidettiin 14.3.2018 Seitsemän veljeksen koululla Rajamäessä.

Luontoillassa klo 18:00-19:30 ympäristökasvattaja Milla Tuormaa Kiertävästä luontokoulu Naakasta kertoi ympäristökasvatuksesta ja siitä miten lapsia ja nuoria voidaan innostaa luontoelämysten pariin: "Koputetaan kuusta ja kuullaan latvasta linnun laulu - ympäristökasvatus on elämysseikkailu". Esillä oli runsaasti luontokoulussa käytettävää materiaalia, johon osallistujat pääsivät tutustumaan pienten esimerkkitehtävien avulla.

Luontoillan jälkeen pidetyssä Nurmijärven Luonnon kevätkokouksessa (esityslista) käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

24.2.2018

Nurmijärven järvet pääosin hyvässä kunnossa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seurannut vuosina 2016 – 2017 Vaaksinjärven, Sääksjärven, Itä- ja Länsi-Herusen sekä Valkjärven veden laatua. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena eikä suuria muutoksia havaittu.

Ekologiselta tilaltaan Vaaksinjärven luokka on erinomainen, Sääksjärven hyvä ja Valkjärven tyydyttävä. Herusten järvien ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta ravinnepitoisuuksien perusteella ne kuuluvat luokkaan hyvä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila myös Valkjärvellä vuoteen 2021 mennessä. Keväällä 2018 aloittaa ympäristökeskuksen VILKKU Plus -hanke, jonka painopiste sijoittuu Valkjärven valuma-alueelle. Tavoitteena on vähentää Lähtelänojan kautta pelloilta ja asuinalueilta järveen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedote 16.2.2018

Suora linkki raporttiin: Paula Luodeslampi - Nurmijärven järvien veden laatu 2016-2017, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2018

14.2.2018

Maakuntauudistus uhka ympäristölle

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ja ympäristöjärjestö WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen arvioivat Helsingin Sanomissa maakuntauudistuksen vaikutuksia ympäristönsuojeluun.  Helsingin Sanomat 14.2.2018

Nykymallissa avit toimivat lupaviranomaisina ja ely-keskukset valvovat yhteiskunnan ja sen mukaisesti myös luonnon ja kansalaisten etua. Ely-keskukset voivat valittaa avin myöntämistä luvista, mikäli päätöksissä ei ole ely-keskusten mielestä huomioitu riittävästi yleistä etua. Viranomaisen valitusoikeuden poistaminen sälyttäisi yleisen edun valvontaa suurelta osin ympäristöjärjestöille.

Katso animaatio maakuntauudistuksesta.
Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kanta asiaan sll.fi/maakuntauudistus

6.2.2018

Virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä

Koe Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla talvinen virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä Herusten maisemissa. Retki on katsottavissa videona Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla.

Virtuaaliretki seitsemän veljeksen reitillä - Herunen
Nurmijärven Luonnon Youtube kanava

3.2.2018

Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kampanja ylitti hienosti tavoitteensa suojella 1800 hehtaaria, sillä uusia suojelualueita perustettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 170 kappaletta, yhteensä 3064 hehtaaria.

Valtio osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Tähän mennessä kampanjan mukaisia suojelupäätöksiä on tehty 665 hehtaarin edestä. Työ uusien kohteiden löytämiseksi jatkuu edelleen, ja kaikki valtion kohteet julkistetaan myöhemmin keväällä.

Lue lisää: Ympäristöministeriön tiedote, Suomalaisilta maanomistajilta hieno lahja luonnolle WWF, Katso myös: Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

24.1.2018

Selen Raiskila SLL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi

Nurmijärven luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila on valittu Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen varapuheenjohtajaksi. Viereisessä kuvassa SLL:n hallitus 2018: vasemmalta Selen Raiskila (varapuheenjohtaja), Heikki Kurkela, Kaisa Lappalainen, Riku Lumiaro, Varpu Määttänen, Harri Hölttä (puheenjohtaja), Riikka Karppinen, Heikki Simola ja Antti Haataja. Kuvasta puuttuu Pertti Sundqvist. Lue lisää SLL:n verkkosivuilta.

24.1.2018

Maanomistajan vesiensuojeluvinkit -esite

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemaan esitteeseen on koottu tärkeimmät keinot, joilla maanviljelijät, metsänomistajat ja ranta-asukkaat voivat vähentää kuormitusta vesistöihin. Esitteen voit ladata pdf-muodossa SLL:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat.

24.1.2018

Nurmijärven Luonnon vastaselitys Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaan Röykässä

Nurmijärven Luonto on antanut 15.1.2018 Vaasan hallinto-oikeudelle Röykän maankaatopaikkaa koskevan vastaselityksen. Hallinto-oikeus pyysi Nurmijärven Luonnolta vastaselitystä myönteisestä ympäristölupapäätöksestä tehdyistä valituksista annetuista vastineista ja lausunnoista.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti ympäristöluvan myöntämisestä kokouksessaan 15. toukokuuta 2017. Myönteinen päätös syntyi äänin 6–6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Vastaselityksessään Nurmijärven Luonto toistaa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa koskevassa valituksessaan 14.6.2017 esittämänsä perustelut ja toteaa, että hanke on ympäristönsuojelulain tavoitteiden vastainen. Nurmijärven Luonto ei ole yksin huolissaan hankkeesta, vaan myös Luke (Luonnonvarakeskus), Uudenmaan ELY ja kunta ovat omissa vastineissaan samoilla linjoilla ja korostaneet, että toiminnasta aiheutuu merkittävää haittaa. Varsinkin kunnan vastine on erittäin vahva.

Lue asiasta myös Nurmijärven Uutisista.

Luontopolku Koskikaran avajaiset kunnostuksen jäkeen 20.5.2017
8.1.2018

100 luonnonsuojelutekoa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kokosi 100 luonnonsuojelutekoa, jotka kaikki ovat liiton, sen piirien ja yhdistysten vuoden 2017 aikaansaannoksia. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille, työntekijöille sekä kaikille jäsenille ja tukijoille, joita ilman ei olisi Luonnonsuojeluliittoa.

Lue Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutisista ”100 luonnonsuojelutekoa vuodelta 2017”. Nurmijärven Luontokin on mukana kokoelman kohdissa 88 ja 89.

8.1.2018

Valkjärvellä kasvavasta katajasta tuli luonnonmuistomerkki

Valkjärvellä sijaitsevan Haaralan tilan väki haki tilan mailla kasvavalle pylväskatajalle rauhoitusta luonnonmuistomerkiksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta teki 19.12.2017 myönteisen rauhoituspäätöksen. Samalla kataja ristittiin Erkin katajaksi. Nurmijärven Luonto oli puoltanut hakemusta. Tätä ennen Uudellamaalla ei ollut ainuttakaan rauhoitettua pylväskatajaa.

Lue asia koskeva artikkeli Nurmijärven Uutisista. Nurmijärvellä on nyt kymmenen rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.

1.12.2017

Vaadi kanssamme suoluonnon pelastamista

Suot tarvitsevat yhä suojelua. Suot ovat vielä metsiäkin moninkertaisesti suurempi hiilivarasto, ja niiden polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Suoluonto, niiden lajit ja elinympäristöt eivät selviä ilman, että toimimme. Suomen luonnonsuojeluliiton aloittama suovetoomus vaatii selkeitä toimia suoluonnon turvaamiseksi.

Lue lisää ja allekirjoita suovetoomus täältä.

Jatkuvan kasvatuksen metsä on monin tavoin luonnolle ja virkistykselle avohakkuita parempi.
1.12.2017

Hei kunnanvaltuutettu, johdata kuntasi avohakkuuttomuuteen!

Avohakkuut lisääntyvät Suomessa nyt biotalouden nimissä. Myös Nurmijärvellä paljaaksi hakatut alueet puhuttavat. Nurmijärven Luonto ei vastusta metsien talouskäyttöä. Jatkuvalla kasvatuksella kuitenkin päästään niin maiseman, metsien moninaiskäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden kuin myös metsätalouden kannalta parempaan tulokseen.

Lue täältä Nurmijärven Luonnon vetoomus kunnanvaltuutetuille kunnan avohakkuista luopumiseksi. (Tekstimme on muokattu Raaseporin yhdistysaktiivin Emilia Horttanaisen vetoomuksen pohjalta.)

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta avohakkuuttomuudesta.

30.11.2017

Luonnonsuojelija 4/2017

Uusimmassa Luonnonsuojelijassa vaelletaan Kemiönsaaren Purunpään koskemattomissa merenrantametsissä ja marssitaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen luokse soidensuojelusta keskustelemaan. Lehdessä tehdään myös aikamatka vuoteen 2050, jolloin miljoonat ilmastopakolaiset ovat lähteneet liikkeelle.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä saat lehden postitse kotiisi > liity SLL:n jäseneksi.

Lahokaviosammal (Kuva: Selen Raiskila)
24.11.2017

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Kissanojan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle 23.11.2017 aloitteen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelurajauksesta erityisesti suojeltavalle lahokaviosammaleelle Nurmijärven Kissanojan alueella. Lajin esiintymismetsää uhkaa kaavaehdotukseen sisältyvä tievaraus sekä EV-varauksen voimakkaankin metsänkäsittelyn salliva kaavamääräys. Suojelurajauksen tekeminen on perustelua koska lajistoesiselvityksen perusteella kyseessä on Nurmijärven oloissa poikkeuksellisen arvokas vanha metsä.

Huomattavan hyvästä kuusilahopuujatkumosta kertovat muun muassa alueelta havaitut alueellisesti uhanalaiset tai valtakunnallisesti silmälläpidettävät kääpä-, orvakka- ja sammallajit (yhteensä 8 lajia) sekä useat muut arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivat lajit.

Lue täältä SLL:n Uudenmaan piirin aloite.

23.11.2017

Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2017 suojella palan Lepsämän Lallinsuota Nurmijärven luontolahjana satavuotiaalle Suomelle! Kiitos Leni Pispala upeasta puheenvuorosta ja kiitos valtuustolle hyvästä päätöksestä! Kuuntele Lenin puheenvuoro täältä.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta saat tietoa kampanjan verkkosivustolta ja facebook-sivulta.

20.11.2017

Nurmijärven Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muistutus Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotuksesta

Muistutuksessa (17.11.2017) todetaan, että Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotus on pääosaltaan toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii joitakin muutoksia. Kaavaehdotus ei sisällä riittäviä määräyksiä sen varmistamiseksi, että alueelle sijoittuvat teollisuustoiminnot, virkistys- ja luonnonsuojeluarvot sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävät luontoarvot ja uhanalaiset lajit on mahdollista ottaa huomioon soveltuvin kaavamerkinnöin asemakaavassa.

10.11.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

9.11.2017

Luontomentori Elina Lilja

Lue luontomentori Elina Liljan haastattelu Nurmijärven uutisista (Nurmijärven Uutiset 8.11.2017).

Elinan vinkit Nurmijärven lähiluontoon:

  • Manninkallio Röykässä Vaaksinjärven kupeessa
  • Rokokallio Vihtijärvellä
  • Nukarinkoski lehtomaisemineen
  • Sääksi ympäristöineen
1.11.2017

Talviruokinta auttaa lintuja talvehtimaan

Kun sinitiainen ja mustarastas ilmestyvät pihapiiriin, on luonnossa jo ravinto vähissä. On aika ottaa taas esille lintulaudat ja ruokinta-automaatit talviruokintaa varten. Säännöllinen ruokinta auttaa monia talvehtivia lintuja selviytymään kylmän ja pimeän kauden yli.

Ohjeita lintujen talviruokintaan löydät esim. Birdlife Suomen sivuilta.

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla on viisi kysymystä ja vastausta lintujen talviruokinnasta.

17.10.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous on torstaina 9.11.2017 klo 17:45-18:15 Arkadian yhteislyseossa (Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala). Lue täältä kokouksen esityslista, yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Syyskokouksen jälkeen klo 18:30-20:00 jatkamme aiheella:
Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Lainsäädäntö muuttuu ja ympäristöön haitallisesti vaikuttavat hankkeet lisääntyvät. Mitä keinoja lainsäädäntö tarjoaa ja miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa? Mitkä ovat mahdollisen rajat, mikä toimii ja mikä ei? Koulutusta antamassa ja kokemuksia kertomassa Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Merkitse ajankohta kalenteriisi!

17.10.2017

Kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliito antaa kovaa kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Liitto toteaa lausunnossaan, että ehdotus on puutteellinen, epäselvä ja vaarantaa merkittävällä tavalla perustuslain mukaiset osallistumisoikeudet. Luonnonsuojeluliitto esittää ehdotuksen hylkäämistä.  Lue Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto täältä.

17.10.2017

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

Nurmijärven luonto on antanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon, jossa puollamme Valkjärvellä olevan "Erkin katajan" rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä. Lue lausunto tästä.

23.5.2017

Villiinny keväästä Myllykoskella la 20.5.2017

Myllykosken kunnostetun luontopolun avajaiset keräsivät iloisen joukon ihmisiä nauttimaan auringosta ja luonnosta. Kunnanjohtaja Kimmo Behm ja liikuntalautakunnan pj Ilpo Pölönen toivottivat kuntalaiset tervetulleiksi. Kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja osallistujille. Nurmijärvellä on upeita ihmisiä ja luontokohteita! 

Kuvat suurenevat klikkaamalla.

 

23.3.2017

Nurmijärven Luonto teki aloitteen Viheralueohjelmasta

Nurmijärven Luonto jätti 22.3.2017 kunnalle aloitteen Nurmijärven Viheralueohjelmasta. Viheralueohjelma on pitkän aikavälin yleislinjaus Nurmijärven kunnan viher- ja virkistysalueiden palveluiden kehittämiseksi. Viheralueohjelmalla tähdätään kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen sekä oman kotiseudun kehittämiseen. Sen tavoitteena on turvata kaikkialla Nurmijärven kunnan alueella riittävä, monipuolinen ja laadukas viher- ja virkistysalueverkosto.

Viheralueohjelma käsittää mm. puistoalueet, leikkipuistot, urheilupaikat, koirapuistot, kunnan omistamat metsäalueet, luonnonsuojelualueet, maisemallisesti arvokkaat pellot sekä virkistys- ja ulkoilureitistön. Sen tarkoituksena on ohjata mm. viher- ja virkistysalueiden kunnossapitoa, esteettömyyttä sekä kuntametsien käyttöä ja hoitoa.

Ohjelman suunnitteluun järjestetään työpajoja, joihin kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua. Tulevaisuuden kuntakehityksen kulmakivenä toimiva viheralueverkosto on osa viihtyisää kaupunkirakennetta, joka tukee Nurmijärven kunnan luontaisia vahvuuksia.

22.3.2017

Nurmijärven Luonnon kevätkokous

Kevätkokous pidettiin 22.3.2017 klo 18.00 kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa kerrottiin myös, että Nurmijärven kunnalle on tehty aloite Viheralueohjelman laatimiseksi.

Luontoilta "Virkisty luonnossa – kuntametsät Nurmijärvellä"

Luontoilta pidettiin kevätkkouksen jälkeen kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Luontokartoittaja Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä kertoi kuntametsien merkityksestä ja kaavoituksesta Uudellamaalla ja Nurmijärvellä. Aiheesta keskusteltiin kuntapäättäjistä kootun asiantuntijapaneelin tukemana. Keskustelussa esiin nousivat mm. kysymykset luontoselvitysten puutteellisuuksista ja esteettömien ulkoilureittien vähäisyydestä. Luontoillassa oli paikalla noin 30 kuntametsistä kiinnostunutta.

17.2.2017

Luonto lainassa teemaviikko

Nurmijärven Luonto oli paikalla tiistaina 31.1.2017 Rajamäen kirjastossa klo 17-19, torstaina 2.2 Klaukkalan kirjastossa klo 18-20 ja lauantaina 4.2 Nurmijärven kirjastossa klo 11-13. Teemaviikon aikana kirjastoissa tehtiin innolla vanhoista sanomalehdistä taimipotteja ja kylvettiin yrttejä tuomaan vihreyttä talven keskelle. Suosituin yrtti oli sitruunamelissa! Ohjelmassa oli myös erilaisten linnunpönttöjen esittelyä ja arvonta sekä lapsille luontoaiheisia satuhetkiä. Kirjastoissa oli esillä myös luontoaiheisia kirjoja.

Kiitokset Rajamäen, Klaukkalan ja Kirkonkylän kirjastoille sekä kaikille mukana olleille aktiiveille ja kävijöille!

6.2.2017

Luonnonpäivän koskikararetki

Suomen juhlavuoden ensimmäistä luonnonpäivää vietettiin la 4.2.2017 Sukella talveen -teemalla! Koskikararetki Myllykoskelle tehtiin hauskalla porukalla yhdessä Apus ry:n kanssa. Koskikarojakin nähtiin pulahtelemassa Vantaanjoen luontohelmeen!