Ympäristöjulkaisuja

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt
Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017, Suomen ympäristö 1/2017
Julkaisun tavoitteena on parantaa luontodirektiivin määräysten huomioon ottamisen edellytyksiä kokoamalla nykyisin hajallaan olevaa ja osin vaikeasti löydettävää tietoa yhteen. Julkaisun ensisijaisia kohderyhmiä ovat valtion luonnonsuojelu- ja ympäristölupaviranomaiset sekä kuntien kaavoitus-, rakennuslupa- ja ympäristölupaviranomaiset. 

Nurmijärven järvien veden laatu 2014 – 2015
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 4/2016
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on jatkanut vuosina 2014 ja 2015 Nurmijärven ympäristölautakunnan vuoteen 2012 asti tekemää Nurmijärven järvien veden laadun seurantaa. Seurattavia järviä ovat Itä- ja Länsi-Herunen, Sääksjärvi, Vaaksinjärvi ja Valkjärvi. 

Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen
METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025, Ympäristöministeriön raportteja 17 | 2016

Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat ovat koonneet tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen. Esitesarjassa ”Tarkkana siellä pohjavesialueella” (2016) on omat esitteensä kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle, yrityksille ja maankäytön suunnittelijoille.

Jokitalkkari–hanke 2014–2016, väliraportti 2015
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, raportti 28/2015
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n Jokitalkkari-hankkeen päätavoitteena on Vantaanjoen virkistyskäytön ja kalatalouden edellytyksien kehittäminen ja parantaminen. Hanke ajoittuu vuosille 2014-2016.

Virkisty Vantaanjoella -esite
Esite (2015-2016), Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys
Juha Honkala & Seppo Niiranen, Apus ry:n raportteja 2|2015
Nurmijärven Myllykosken pesimälinnuston selvitys tehtiin keväällä ja alkukesällä 2015 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry:n jäsenten voimin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tilaustyönä. 

Heinojan asemakaava-alueen luontoselvitys
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Pekka Routasuo, 19.1.2015
Selvitys on yleiskaavatasoinen luontoselvitys osana Kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitystä vuonna 2013 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2013).

Arkadian yhteislyseon Valkjärvi 2014
Pahoinvoiva Valkjärvi tarjoaa lukion ympäristöekologian opetukseen erinomaisen esimerkin, ja mahdollisuuden toteuttaa tieteen tekemisen perusteiden opiskelua käytännönläheisesti.

Jokitalkkari – hanke 2014–2016, Väliraportti 2014
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteydessä toimiva Vantaanjoki- neuvottelukunta esitti vuonna 2013 vesistöalueelle jokitalkkarin toimen perustamista. 

Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys 2012
Pekka Routasuo, Enviro, päivitetty 5.11.2014
Raportissa esitellään Klaukkalan osayleiskaava-alueen luonnon yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet ja suojeltavien lajien esiintymät.

Ekologiset yhteydet Klaukkalan alueella
Esa Lammi & Pekka Routasuo, Enviro 29.10.2014
Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ekologisen verkoston ydinalueet ja niiden väliset merkittävimmät ekologiset käytävät Klaukkalan alueella.

Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2014
Raportin tarkoituksena oli koota yhteen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen keskeisimmät arvokkaat luontoalueet.

Perttulan osayleiskaavan luontoselvitys
Esa Lammi & Pekka Routasuo, Enviro, 25.10.2013
Selvityksen tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava ja ajan tasalla oleva kuva selvitysalueen luonnonoloista. 

 

Klaukkalantien asemakaavan muutosalueen luontoselvitys
Esa Lammi & Pekka Routasuo, Enviro 17.10.2013
Selvitykseen sisältyi liito-oravaselvitys, yleispiirteinen pesimälinnustoselvitys sekä kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointi. Raportissa esitellään myös alueen luonnon olot ja selvitystyössä ilmenneet luontokohteet.

Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma
Riistasuunnittelijat Antti Piironen & Timo Niemelä 12.06.2013

Kuntametsäopas
Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan luonnonsuojelupiiri 
Luonnoltaan vetovoimaiset kuntametsät innostavat ihmisiä ulkoilemaan. Luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten terveyteen ja vähentää kuntien
terveysmenoja.

Keski-Uudenmaan ilmastotyö etenee
Ilmastokatsaus tammikuu 2012 - lokakuu 2012 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tuusulanjoen ja Palojoen vesistöalueet, Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen  yleissuunnitelma
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Raportteja 133/2012

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi 
Laura Räsänen ja Keijo Savola, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, 2011

KuntaJälki2010: Nurmijärveläisen ekologinen jalanjälki
Ekokumppanit Oy, Nurmijärven ympäristölautakunta

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma
Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010

Nurmijärven järvien veden laatu 2010
Nurmijärven ympäristölautakunta

Nurmijärven kunnan ympäristötilinpäätös 2010
Nurmijärven ympäristölautakunta

Purot Valkjärven kuormittajina
Vahtera, H.,Pajunen, V. ja Valkama, P., Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 18.12.2009

Lepsämän selvitysalueen luonto ja maisema
Ympäristönsuunnittelu Enviro Oy, Ympäristönsuunnittelu OK, Nurmijärven kunta, marraskuu 2004

   

Rakkaudesta luontoon


Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisee esitteitä, oppaita, julisteita, lehtiä ym. aineistoa. Valtaosa aineistoista on ladattavissa pdf-muodossa liiton verkkosivuilta. Painettuja esitteitä voi tilata myös postitse.

Siirry Suomen luonnonsuojeluliiton materiaalisivulle tästä.